การทำ MOU Return สำหรับนายจ้างที่มีแรงงานต่างชาติลาว
2024-05-27 15:21:03
Advertisement
คลิก!!!

นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว จะต้องดำเนินการทำ MOU Return สัญชาติลาว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการทำแรงงานต่างด้าวให้ถูกกฎหมาย บทความนี้จะนำข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาให้ทำความเข้าใจร่วมกัน ดังนี้ 
การทำ MOU Return สัญชาติลาว คืออะไร

 

การทำ MOU Return สัญชาติลาว คือการดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อเปลี่ยนแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวที่ไม่ถูกกฎหมายให้กลายเป็นแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย ประกอบไปด้วยแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวเอกสารหมดอายุ และแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวที่ไม่มีเอกสารที่ถูกต้อง หากมีการนำแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้มาดำเนินการทำ MOU Return สัญชาติลาว ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวกลุ่มนั้นก็จะกลายเป็นแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย

 

ขั้นตอนการทำ MOU Return สัญชาติลาว คือการนำแรงงานสัญชาติลาวที่ไม่ถูกกฎหมาย ส่งกลับไปประเทศต้นทางชั่วคราว จากนั้นดำเนินการด้านเอกสารให้ถูกต้อง เพื่อนำแรงงานดังกล่าวกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทย เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว แรงงานต่างด้าวรายนั้นก็จะสามารถกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีเอกสารแสดงได้เมื่อมีการตรวจสอบเกิดขึ้น

 

ขั้นตอนการทำ MOU Return สัญชาติลาว 

1.    ผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อยื่นต่อบริษัทที่ดำเนินการทำ MOU Return สัญชาติลาว

2.    บริษัททำการยื่นเอกสารที่สำนักจัดหางานจังหวัด

3.    บริษัทดำเนินการยื่นคำร้องไปยังสถานทูตลาว เพื่อขอนำคนต่างด้าวสัญชาติลาว เข้ามาทำงานในประเทศไทย

4.    ส่งเอกสารข้อมูลพาสปอร์ตและรูปถ่ายแรงงานไปยังสำนักจัดหางานประเทศลาว เพื่อทำการขอบัญชีรายชื่อแรงงาน หรือ Name List

5.    ทำการยื่น – รับ บัญชีรายชื่อแรงงานลาว พร้อมกับจ่ายค่าธรรมเนียมการทำใบอนุญาต 2 ปี ที่สำนักจัดหางานจังหวัด

6.    ทำการยื่น – รับ บัญชีรายชื่อแรงงานลาวที่ได้รับอนุมติจากกรมการจัดหางาน และส่งต่อไปยังสถานทูตลาวเพื่อรอกำหนดวันรับแรงงาน

7.    ทำการนัดแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวให้เดินทางไปจังหวัดหนองคาย เพื่อดำเนินการด้านเอกสารสำหรับพำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทย

8.    ทำวีซ่าสำหรับแรงงานซึ่งมีอายุ 2 ปี 

9.    ตรวจสุขภาพแรงงาน 

10.    แรงงานต่างด้าวเข้าอบรมที่ศูนย์อบรม เพื่อรับใบอนุญาตทำงาน 2 ปี

11.    แรงงานเดินทางกลับที่พัก

12.    นำใบรับรองแพทย์ที่ตรวจเรียบร้อยกับเอกสารที่แจ้งเข้าแรงงานยื่นต่อสำนักจัดหางานจังหวัด

 

เอกสารที่ใช้ในการทำ MOU Return สัญชาติลาว

เอกสารที่ต้องใช้เพื่อการทำ MOU Return สัญชาติลาว แบ่งเป็น 3 ส่วน คือเอกสารของ “นายจ้าง” เอกสารของ “แรงงานต่างด้าว” และเอกสารแสดง “ประเภทงาน” โดยนายจ้างมี 2 ประเภทคือ นายจ้างที่เป็น “บุคคลธรรมดา” และนายจ้างที่เป็น “นิติบุคคล” ซึ่งเอกสารที่ใช้ของนายจ้างทั้ง 2 แบบจะแตกต่างกันเล็กน้อย แบ่งเป็น


เอกสารของแรงงานต่างด้าว

1.    รูปถ่ายหน้าตรงพื้นหลังสีขาวขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 6 ใบ

2.    สำเนาพาสปอร์ตเก่า

3.    สำเนาวีซ่า


เอกสารของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.    สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 5 ชุด

2.    สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 5 ชุด

3.    แผนที่บ้าน จำนวน 5 ชุด

 

เอกสารของนายจ้างที่เป็นนิติบุคคล

1.    หนังสือรับรองบริษัท (นิติบุคคล) ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 5 ชุด

2.    สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม จำนวน 5 ชุด

3.    สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม จำนวน 5 ชุด

 

ทั้งนี้หากไม่ใช่เจ้าบ้านต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

●    สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าบ้าน

●    สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน

●    หนังสือยินยอมการให้เช่าสถานที่


เอกสารแสดงประเภทงาน

ประเภทงานรับเหมาก่อสร้าง ต้องมีเอกสาร ดังนี้

●    สำเนาสัญญาการรับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

●    สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ โฉนดที่ดินของสถานที่ก่อสร้างในสัญญา

●    สำเนาบัตรประชาชนคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)

●    สำเนาทะเบียนบ้านคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)

●    แผนที่ของสถานที่ดำเนินการก่อสร้าง

 

ประเภทงานแผงลอยร้านค้าร้านอาหารหรือกิจการอื่น ๆ ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมตามการร้องขอของเจ้าหน้าที่ เช่น การเกษตรต้องเพิ่มเอกสารโฉนดที่ดิน

 

กรณีที่มีการเช่าสถานที่ ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

1.    เอกสารสัญญาเช่า

2.    สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ให้เช่า)

3.    สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ให้เช่า)

4.    แผนที่สถานที่ให้เช่า

 

กล่าวโดยสรุปการทำ MOU Return สัญชาติลาว มีความสำคัญสำหรับนายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว ซึ่งถ้าหากไม่มีการทำให้ถูกต้อง แรงงานเหล่านั้นจะเป็นแรงงานเถื่อน ซึ่งทั้งแรงงานและนายจ้างจะมีความผิดทางกฎหมาย สำหรับบริการรับทำ MOU ลาว สามารถปรึกษาเพิ่มเติมกับทางบริษัท จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จำกัดได้

 

.Latest

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “นโยบายการใช้คุกกี้”   ยอมรับ   นโยบายการใช้คุกกี้ X