เรื่องของวงœการœมายาœ ที่เต็มœไปœด้วย ‘œภาพœลวงœตา’
2016-04-20 19:59:47

ความœจริงœ ชื่อœก็œบอกœอยู่œแล้วœว่าœเป็นœวงœการœมายาœ แต่œทุกœวันœนี้œวงœการœบันเทิงœฮอลลีวู้ดœ ยังœมี ‘เรื่องœมายา’œ ที่œหลอกœตา ชนิดœที่œชาวœบ้านœทั้งœหลายœอาจœคิดœไม่œถึง œว่าœแม้œแต่œรูปœโฉมœของนักœแสดงœที่œเราœเห็นœกันœบนœจอ ไม่ว่าจะจอแก้วหรือจอภาพยนตร์œทุกœวันœนี้œ ไม่œได้œแค่œใช้œเทคนิคœการœแต่งœหน้าœ แต่งœผมœ เข้าœช่วยœเพื่อœให้œœดูœสวยœ ดูœหล่อœ ชวนœหลงœใœหลœ แต่œยังœมีœการœใช้œเทœคœโนœโลœยีœการœรีœทัชœ ที่œทำœให้œนักœแสดงœดูœอ่อนœเยาว์œ สวยœ หล่อœกว่าœตัวœจริงœด้วยœ

“ไม่œมีœใครœสักœคนœที่œจะœดูœเหมือนœที่œคุณœเห็นœในœทีœวีœ และœในœภาพœยนตร์œ ทุกœคนœต้องœมีœการœเปลี่ยนœแปลงœ (หรือœพูดœง่ายๆ œว่าแก่)œ กันœทั้งœนั้นœ”คลอœสœ แฮœนœเซ่นœ ผู้œรับœผิดœชอบœ ‘งานœทำœสวย’œ หรือœ ‘บิœวตี้ เœวิœร์ก’œ ของœœ Method Studios บริษัทœรับœทำœเทคนิคœพิเศษœต่างๆ œในœงานœภาพœยนตร์œ บอกœกับœเว็บœข่าวœ Mashable ถึงเบื้องœหลังœความœสวยœ ความœหล่อœ ความœอ่อนœเยาว์œของœดาราœนักœแสดงœเหล่านั้นว่าœ มาœจากœฝีœมือœของ ‘รีœทัช’ ทั้งœนั้นœ

ทั้งœนี้ œจากœบทœความœใน œบิœสœซิœเนสส์ นิวส์ œเล่าœว่าœ มีœดาราœนักœแสดงœจำนวนœมากœที่œเอ่ยœปากœ ร้องœขอœเองœเลยœว่าœให้œมีœการรีœทัชรูปœร่างœ หน้าœตาœของœพวกœเขาœที่œจะœปœรากœฏœออกœจอœสู่œสายœตาœสาธารณœชนœ ทั้งœนี้ œเพราะœโอกาสœที่œเรื่องœนี้œจะœหลุดœออกœไปœให้œใครœรู้œ เป็นœเรื่องœค่อนœข้างœยากœมากœ เนื่องœจากœมีœขั้นœตอนœที่œแนบœเนียนœ โดยœทนายœความœซึ่งœหาœกินœคร่ำœหวอดœอยู่œในœวงœการœบันเทิงœ เล่าœโดยœไม่œขอœเปิดœเผยœชื่อœตัวœเองœว่าœ “สำหรับœนางœเอกœระดับœแถวœหน้าœคนœหนึ่งœ โดยœทั่วœไปœเธอœไม่œเคยœมีœชื่อœในœสัญญาœของœเราœ ดังœนั้น œจึงœไม่œมีœวันœที่œจะœมีœเอกœสารœอะไรœหลุดœออกœไปœ”

โดยทนายœคนœเดิมœเล่าœถึงœนางœเอกœระดับœแถวœหน้าœที่œคนœดูœซึ่งœได้œเห็นœเธอœในœภาพœยนตร์œเรื่องœหนึ่งœแล้วœรู้œสึกœทึ่งœในœรูปœร่างœหน้าœตาœœว่าœ “ใบœหน้าœเธอœไม่œดูœซูบœเซียวœ แก้มœก็œไม่œœห้อยœ หย่อนœคล้อยœ หรือœอะไรœทำนองœนั้นœ”œ

ถึงœแม้œทนายœความœจะไม่เอ่ยœทั้งœชื่อœของœเขาœเองœและœชื่อœของœนางœเอกœระดับœเอœลิœสต์œคนœนั้นœ แต่œในœข่าวœก็ ‘œใบ้’ จนหลายคนเดาว่าน่าœจะœเป็นœภาพœยนตร์œเรื่องœ ‘เดœอะœ ทัวร์œริœสต์’ (The Tourist) œเมื่อœปีœ 2553 ที่œนำœแสดงœโดยœ จอœห์นœนี่œ เด็ปป์ œและœ แอœงœเจœลิœน่าœ โจœลี่œ

แอœงœเจœลิœน่าœ โจœลี่œ ในœเดœอะœ ทัวร์œริœสต์ (เครดิตœภาพœจากœ aceshowbiz.com)

ไมเคิลœ แชœนœนอนœ ผู้œรับœบทœ ‘นายœพลœซอœด’ ในœ ‘แบœทœแมนœ v ซุปœเœปอœร์œแมน’ œ(Batman v Superman) ก็œเล่าœว่าœการœรีœทัชœœนับœเป็น‘เบสต์ เฟœรนœด์’ œหรือœเพื่อนœที่œดีœที่œสุดœของœเหล่าœพระœเอกœด้วยœเช่นกัน

œ”ในœขั้นœตอนœหลังœจากœหนังœถ่ายœทำœจบœ หากœเหล่าœพระœเอกœต้องœการœให้œจมูกœของœเขาœดูœเรียวœเล็กœลงœหน่อยœ หรือœใหญ่œขึ้นœอีกœนิดœก็œสามารถœทำœได้ ขึ้นœอยู่œกับœความœต้องœการœของœพวกœเขาœ หรือœเวลาœที่œนักœแสดงœที่œน่าœดึงœดูดœในœเรื่องœเดินœขึ้นœมาœจากœสระœว่ายœน้ำœ คงœไม่œมีœใครœอยากœเห็นœสภาพœที่œแท้œจริงœของœเขาœและœเธอœหรอœก”

และœไม่œใช่œมีœแต่œนักœแสดงœรุ่นœใหญ่œเท่าœนั้นœที่œมีœการœรีœทัชœ แม้œแต่œดาราœวัยœใสœก็œใช้เพื่อœให้œดูœสวยœเด้งœยิ่งœกว่าœเดิมœ โดยœผู้œกำกับœคนœหนึ่งœเล่าœว่าœ œโปœรดิวœเซœอร์œของœซีœรีส์œดังœเรื่องœ ‘Glee’ ก็œมีœการรีœทัช ‘œสิว’ œบนœใบœหน้าœของœนักœแสดงœชายœหลายœคนœออกœ

ซีœรีส์œดังœเรื่องœกลีœ (Glee) (เครดิตœภาพœจากœ www.fanpop.com) 

หรือœแม้œแต่œซุปœเœปอœร์โมœเดœลœ หรือœผู้œหญิงœที่œได้œรับœการœยกœย่องœว่าœสวยœเพœอร์เฟ็กต์ก็œยังœมีœการœรีœทัชเช่นกัน โดย œจิมœ ไรœเดœอร์œหัวœหน้าœฝ่ายœวิœชวลœ เอœฟเฟ็กต์ œซึ่งœเคยœมีœผลœงานœในœซีœรีส์œเรื่องœ ‘Vinyl’ และœภาพœยนตร์œเรื่องœ ‘Foxcatcher’ เล่าœว่าœ “ผมœเคยœรีœทัชœ ทำœสวยœให้œบรรดาœซุปœเœปอœร์โมœเดœลœมาœหลายœคนœแล้วœ”

นอกœจากœรีœทัชœ ในœวงœการœมายาœยังœมีœการœใช้ œซีœจีœไอœ หรือœ Computer-generated imageryซึ่งœเป็นœการœใช้œคอมœพิวเœตอœร์œเข้าœมาœช่วยœในœการœทำœเทคนิคœต่างๆ œในœหนังœ รวมœทั้งœตกœแต่งœรูปœร่างœของœนักœแสดงœในœเรื่องœ อย่างœเช่นœเมื่อœคราวœแจ๊คœ โอ’œ คอนœเนลœ รับœบทœเป็นœทหารœอเมœริœกันœ ที่œถูกœจับœเป็นœเชลยœในœค่ายœกักœกันœของœกองœทัพœญี่ปุ่นœในœ ‘Unbroken’เขาœก็œไม่œจำœเป็นœต้องœทนœทรมานœจากœการœลดœน้ำœหนักœตัวœให้œผอมœโซœ แต่œมีœการœใช้œซีœจีœไอ œ(CGI) ช่วยœ

แจ๊คœ โอ’œ คอนœเนลœ ในœอันœโบœรคเœคนœ (เครดิตœภาพœจากœ www.mirror.co.uk)

คลอœสœ แฮœนœเซ่นœ ก็ว่าœ ที่œผ่านœมาœก็œมีœดาราœœหลายœคนœที่œไม่œชอบœสัดส่วนรูปœร่างœของœตัวœเองœ ดังนั้น ทางœผู้œสร้างœหนังจึงœจัดœให้œมีœการœรีœทัชœช่วย

“เราœเคยœนำœใบœหน้าœของœนักœแสดงœหญิงœหลายœคนœไปœตัดœต่อœบนœเรือนœร่างœที่œฟิตœ เฟิร์มœ ซึ่งœมันœเป็นœเรื่องœที่œเกิดœขึ้นœตลอดœเวลาœ”

 

ที่มา  มติชนออนไลน์

 

 

.
Latest