Park Jung Woo พัคจองอู


  • ชื่อจริง: Jung Woo  ชื่อพื้นเมือง: 박정우  สัญชาติ:เกาหลีใต้  เพศ:ชาย  เกิด: 19 มกราคม 2539
คลิกอ่านเพิ่มเติม
NEWS
SERIES
MOVIE