"พวกเขามาเป็นชิ้นส่วน" ชมโปสเตอร์ใหม่จาก The LEGO Movie 2 ที่พร้อมทะยานสู่การผจญภัยในโลกใหม่ 7 กุมภาพันธ์นี้
2019-01-09 19:24:50
Advertisement

 

เป็นภาพยนตร์ภาคต่อที่มีการรอคอยมากที่สุด สำหรับ "The LEGO Movie 2 - เดอะ เลโก้ มูฟวี่ 2" ที่เตรียมเข้าฉายในไทย 7 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ แต่ก่อนที่ทุกคนจะได้ไปพบชมกันเต็ม ๆ ในโรงภาพยนตร์ วันนี้ มาพบกับพวกเขาบนโปสเตอร์ใหม่ล่าสุดกันก่อน ซึ่งทาง Warner Bros. Pictures ได้ปล่อยออกมาเรียกน้ำย่อยเอาใจแฟน ๆ เลโก้ พวกเขามาเป็นชิ้นส่วน และพร้อมทะยานสู่การผจญภัยในโลกที่ห่างไกล ที่ไม่คุ้นตา ซึ่งการผจญภัยครั้งนี้ เต็มไปด้วยการต่อสู้รูปแบบใหม่เพื่อปกป้องเมืองอันเป็นที่รักของพวกเขา

"The LEGO Movie 2 - เดอะ เลโก้ มูฟวี่ 2" ผลงานการกำกับของ ไมค์ มิทเชลล์ เขียนบทภาพยนตร์โดย 2 คู่หู ฟิล ลอร์ด และคริสโตเฟอร์ มิลเลอร์ ที่กลับมารับหน้าที่เดิมอีกครั้ง พร้อมได้เหล่านักแสดงที่มาร่วมพากย์เสียงอีกมากมาย อาทิ คริส แพรตต์, เอลิซาเบ็ธ แบงก์ส, แชนนิ่ง เททัม, วิลล์ อาร์เน็ตต์, ทิฟฟานี่ แฮดดิช เป็นต้น

เตรียมทะยานสู่การผจญภัยครั้งใหม่ไปพร้อมกับพวกเขา

ใน "The LEGO Movie 2 - เดอะ เลโก้ มูฟวี่ 2"

เข้าฉาย 7 กุมภาพันธ์ 2019 ในโรงภาพยนตร์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/TheLegoMovieThailand/

#TheLEGOMovie2

 Latest

Facebook Conversations

much obliged this is great web journal. buy guest post service
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-01-12 01:35:48| IP 119.160.119.244
Extraordinary article with astounding idea!Thank you for such a significant article. I truly acknowledge for this awesome data.. Tax Investigation Accountants
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-01-14 06:34:12| IP 119.160.119.177
Hi. I discovered your online journal utilizing msn. This is a greatly elegantly composed article. I will make sure to bookmark it and come back to peruse a greater amount of your valuable data. A debt of gratitude is in order for the post. I'll positively rebound. Hire a Chef
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-01-17 07:08:43| IP 119.160.116.215
This article is an engaging abundance of instructive information that is fascinating and elegantly composed. I recognize your diligent work on this and thank you for this data. You have what it takes to get consideration. Tax Investigation Advisors
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-01-18 07:58:49| IP 119.160.118.176
http://www.beyondthebricksproject.com/blog/after-arkansas#comment-10750 Tax Investigation Self Assessment
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-01-21 10:36:52| IP 119.160.118.134
Great artcile, yet it would be better if in future you can share more about this subject. Continue posting. Tax Investigation Specialists
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-01-25 03:09:20| IP 119.160.119.234
I like this post,And I figure that they having a great time to peruse this post,they might take a decent site to make an information,thanks for sharing it to me. www.smartphones-pliable.fr
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-01-30 15:25:17| IP 111.88.137.146
This is an extraordinary post. I like this topic.This site has loads of advantage.I discovered numerous fascinating things from this site. It helps me in numerous ways.Thanks for posting this once more. Tax Investigation Self Employed
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-01-31 01:46:18| IP 119.160.118.121
I truly like your thoughts on the issue. I now have a reasonable thought on what this matter is about.. Tax Investigation Accountants
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-02-14 06:07:06| IP 119.160.119.123
The site is looking piece ostentatious and it gets the guests eyes. Outline is really straightforward and a decent easy to understand interface. Tax Investigation Advisors
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-02-18 18:51:54| IP 122.8.11.247
This is really the sort of data I have been attempting to discover. Much thanks to you for composing this data. Tax Investigation Specialists
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-02-21 01:30:56| IP 119.160.119.84
I truly thank you for the profitable information on this extraordinary subject and anticipate more incredible posts. You"re the best to enjoy this magnificence article with me. I am welcoming it all that much! Anticipating another extraordinary article. Good fortunes to the creator! All the best! Tax Investigation Self Assessment
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-02-24 00:06:34| IP 37.111.130.187
I just couldn"t leave your site before letting you know that I genuinely delighted in the top quality information you present to your guests? Will be back again every now and again to determine the status of new posts. Tax Investigation Self Employed
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-01 06:26:40| IP 37.111.130.213
Much obliged to you for setting aside an ideal opportunity to distribute this data extremely valuable! Revenue Tax Investigation
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-05 00:10:49| IP 37.111.130.213
i adore perusing this article so beautiful!!great work! Tax Investigation Self Employed
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-17 16:01:31| IP 103.228.159.49
I can see that you are a specialist at your field! I am dispatching a site soon, and your data will be exceptionally helpful for me.. A debt of gratitude is in order for all your help and wishing all of you the achievement in your business. Tax Investigation Advisors
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-24 19:50:14| IP 160.184.39.54
I might want to say this online journal truly persuaded me to do it! Much appreciated, great post. Tax Investigation Self Assessment
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-26 20:50:29| IP 160.184.36.188
If you don't mind share more like that. buy US based blog comments
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-28 01:51:40| IP 160.184.40.237
much obliged for this usefull article, sitting tight for this article like this once more. Tax Investigation Specialists
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-31 01:00:34| IP 119.160.118.199
much obliged for this usefull article, sitting tight for this article like this once more. Tax Investigation Specialists
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-31 01:03:16| IP 119.160.118.199
This was truly a fascinating point and I kinda concur with what you have said here! Revenue Tax Investigation
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-04-03 05:51:49| IP 119.160.119.237
decent post, stay aware of this fascinating work. It truly regards realize that this subject is being secured likewise on this site so cheers for setting aside time to talk about this! blog comments backlinks
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-04-17 01:52:40| IP 203.135.28.74
This was truly a fascinating subject and I kinda concur with what you have specified here! consultation de voyance par telephone
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-05-18 01:45:25| IP 160.184.47.31
Exceptionally fascinating web journal. Alot of websites I see nowadays don't generally give anything that I'm occupied with, however I'm most definately keen on this one. Recently believed that I would post and let you know. Tax Investigation Accountants
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-06-04 00:16:04| IP 160.184.42.124
Your site is truly cool and this is an extraordinary rousing article. Tax Investigation Advisors
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-06-08 14:04:54| IP 160.184.39.94
There is such a great amount in this article I would never have considered all alone. Your substance gives perusers things to consider in a fascinating way. Much obliged to you for your reasonable data. jackpotseven
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-06-12 01:34:12| IP 103.228.158.62
much obliged to you for an incredible post. Tax Investigation Self Assessment
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-06-14 19:30:10| IP 160.184.49.195
i read a ton of stuff and i found that the method for composing to clearifing that precisely need to say was great so i am inspired and ilike to come back again in future.. Tax Investigation Specialists
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-06-18 01:11:45| IP 119.160.65.65
This is such an extraordinary asset, to the point that you are giving and you give it away for nothing. I adore seeing sites that comprehend the benefit of giving a quality asset to free. It is the old what circumvents comes around schedule. seguidores no instagram
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-06-23 04:08:49| IP 119.160.118.204

อีเมล์   รหัสผ่าน  

สามารถตอบแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น คลิกเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกได้ที่นี่


แสดงความคิดเห็น