คลาร่า (Clara) กลับมาเกาหลีแล้วพร้อมกับสามี พร้อมใช้ชีวิตแต่งงานที่เกาหลี
2019-01-11 14:09:02
Advertisement
ซับไทย ”Produce X 101” มาไวที่สุด ต้อง Viu เท่านั้น!!คลิก!!!

 

นักแสดงสาว คลาร่า (Clara) กลับมาเกาหลีแล้วหลังเสร็จสิ้นพิธีวิวาห์ที่อเมริกา

เมื่อวันที่ 11 มกราคม News1 ตรวจสอบพบว่า คลาร่าที่เพิ่งจัดพิธีวิวาห์ที่อเมริกาเมื่อเร็วๆ นี้ ได้เดินทางกลับเกาหลีพร้อมกับสามีเมื่อช่วงเช้าวันนี้

คลาร่าแต่งงานที่อเมริกาในวันที่ 6 มกราคม ตามเวลาท้องถิ่น โดยเมื่อวันที่ 3 มกราคม 3 วันก่อนที่จะถึงวันแต่ง คลาร่าก็ได้ทำเซอร์ไพรส์ประกาศว่าจะจัดงานแต่งงานกับแฟนหนุ่มนอกวงการที่อายุมากกว่า 2 ปี

สามีของคลาร่าเป็นนักธุรกิจชาวเกาหลีโพ้นทะเลในอเมริกา ทั้งคู่ได้รู้จักกันจากการแนะนำของคนสนิท และคบหากันมาประมาณ 1 ปี คลาร่าเอาใจใส่ครอบครัวกับสามี จึงได้จัดพิธีแต่งงานแบบส่วนตัวที่อเมริกา

คลาร่ากลับมาเกาหลีและจะเริ่มชีวิตแต่งงานที่ SIGNIEL Seoul Lotte World Tower ซงพากู กรุงโซล เธอจะกลับมาทำกิจกรรมอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังจากแต่งงานในฐานะผู้มอบรางวัลในงาน 'Seoul Music Awards' ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15 มกราคมนี้

อนึ่ง คลาร่าเป็นลูกสาวของอีซึงคยู สมาชิกวง Koreana เธอได้เดบิวท์ในวงการบันเทิงในละครเรื่อง 'Invisible Man Choi Jang Soo' เมื่อปี 2006 หลังจากนั้นก็มีผลงานการแสดงในละครเรื่องต่อมา อาทิ 'Creating Destiny', 'Goddess of Marriage', 'Emergency Couple' และได้แสดงภาพยนตร์เรื่อง 'Five Senses of Eros', 'Casa Amor: Exclusive for Ladies' ด้วย โดยคลาร่าวางแผนจะทำกิจกรรมหลังจากแต่งงานต่อไป

 

ที่มา : Nate
แปลโดย : http://www.popcornfor2.com

 Latest

Facebook Conversations

That is the phenomenal mentality, in any case is simply not make each sence at all proclaiming about that mather. For all intents and purposes any strategy an abundance of thanks notwithstanding i had attempt to advance your own particular article into delicius by and by it is evidently a situation utilizing your data locales would you be able to please recheck the thought. much appreciated yet again. seo services near me
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-01-12 01:21:14| IP 119.160.119.244
Simply respecting your work and thinking about how you dealt with this website so well. It's remarkable to the point that I can't stand to not experience this important data at whatever point I surf the web! Tax Investigation Accountants
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-01-14 06:36:22| IP 119.160.119.177
This is a decent post. This post gives genuinely quality data. I'm unquestionably going to investigate it. Truly extremely valuable tips are given here. Much obliged to you to such an extent. Keep up the benevolent acts. Hire a Chef
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-01-17 01:37:43| IP 119.160.118.5
Amazing article! I need individuals to know exactly how great this data is in your article. It's fascinating, convincing substance. Your perspectives are much like my own particular concerning this subjec Tax Investigation Advisors
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-01-18 07:59:42| IP 119.160.118.176
This is such an awesome asset, to the point that you are giving and you give it away for nothing. I adore seeing blog that comprehend the benefit of giving a quality asset to free. satta matka
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-01-19 00:26:03| IP 119.160.119.208
This is an awesome post. I like this topic.This site has heaps of advantage.I discovered numerous fascinating things from this site. It helps me in numerous ways.Thanks for posting this once more. Tax Investigation Self Assessment
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-01-21 10:41:08| IP 119.160.118.134
Great article, much obliged for assembling this! This is clearly one incredible post. A debt of gratitude is in order for the important data and bits of knowledge you have so given here. Tax Investigation Specialists
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-01-25 03:22:10| IP 119.160.119.234
Its an incredible delight perusing your post.Its brimming with data I am searching for and I want to post a remark that "The substance of your post is wonderful" Great work. https://www.smartphones-pliable.fr/
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-01-30 15:26:32| IP 111.88.137.146
Every one of the substance you said in post is too great and can be extremely helpful. I will remember it, much obliged for sharing the data continue upgrading, looking forward for more posts.Thanks Tax Investigation Self Employed
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-01-31 03:10:47| IP 119.160.119.232
hi!! Extremely fascinating examination happy that I went over such educational post. Keep doing awesome. Happy to be a piece of your net group. Tax Investigation Accountants
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-02-15 06:05:15| IP 119.160.118.45
Marvelous and fascinating article. Incredible things you've generally imparted to us. Much obliged. Simply keep making this kind out of post. Tax Investigation Advisors
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-02-18 18:54:44| IP 122.8.11.247
howdy, your sites are better than average. I value your work. Tax Investigation Specialists
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-02-21 01:40:51| IP 119.160.119.84
Totally incredible posting! Loads of valuable data and motivation, both of which we all need!Relay value your work. Tax Investigation Self Assessment
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-02-24 01:00:25| IP 37.111.130.187
this is truly pleasant to read..informative post is great to read..thanks a considerable measure! Tax Investigation Self Employed
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-01 06:33:44| IP 37.111.130.213
Great article, much obliged for assembling this! This is clearly one extraordinary post. A debt of gratitude is in order for the important data and bits of knowledge you have so given here. Revenue Tax Investigation
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-05 00:15:11| IP 37.111.130.213
Exceptionally helpful post. This is my first time i visit here. I discovered such a variety of fascinating stuff in your web journal particularly its exchange. Truly its extraordinary article. Keep it up. Tax Investigation Self Employed
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-17 17:50:12| IP 160.184.44.195
Much obliged such a great amount for this data. I need to tell you I agree on a few of the focuses you make here and others may require some further audit, however I can see your perspective. Tax Investigation Accountants
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-21 04:06:47| IP 119.160.118.165
You have done a great job on this article. It’s very readable and highly intelligent. You have even managed to make it understandable and easy to read. You have some real writing talent. Thank you. Tax Investigation Advisors
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-24 19:53:53| IP 160.184.39.54
much obliged to you for an awesome post. Tax Investigation Self Assessment
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-26 20:51:53| IP 160.184.36.188
The site is looking piece garish and it gets the guests eyes. Outline is really basic and a decent easy to use interface. High authority profiles
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-28 01:53:49| IP 160.184.40.237
Your site is truly cool and this is an extraordinary rousing article. Tax Investigation Specialists
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-31 01:07:25| IP 119.160.118.199
Your site is truly cool and this is an extraordinary rousing article. Tax Investigation Specialists
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-31 01:07:38| IP 119.160.118.199
Your site is truly cool and this is an extraordinary rousing article. Tax Investigation Specialists
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-31 01:08:57| IP 119.160.118.199
I have perused your article, it is exceptionally instructive and supportive for me.I appreciate the profitable data you offer in your articles. A debt of gratitude is in order for posting it.. Revenue Tax Investigation
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-04-03 22:29:56| IP 119.160.116.251
Awesome occupation for distributed such a gainful site. Your web log isn't just valuable yet it is also truly innovative as well. There have a tendency to be very few individuals who can absolutely compose not all that basic posts that creatively. Proceed with the decent written work blog comments backlinks
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-04-17 01:55:26| IP 203.135.28.74
I am trusting the same best exertion from you later on also. Indeed your exploratory writing abilities has propelled me. consultation de voyance par telephone
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-05-18 01:51:22| IP 160.184.47.31
a debt of gratitude is in order for this usefull article, sitting tight for this article like this once more. Tax Investigation Accountants
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-06-04 00:18:42| IP 160.184.42.124
Great data on your website, thank you for setting aside an ideal opportunity to impart to us. Stunning knowledge you have on this present, it's pleasant to discover a site that points of interest such a great amount of data about distinctive specialists. Tax Investigation Advisors
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-06-08 14:06:53| IP 160.184.39.94
I went over this site and I trust you have a considerable measure of superb data, spared to my bookmarks jackpotmaker
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-06-12 01:37:19| IP 103.228.158.62
I read that Post and got it fine and useful. It would be ideal if you share more like that... Tax Investigation Self Assessment
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-06-14 19:31:47| IP 160.184.49.195
Just try to specify ones substance can be as unbelievable. This clarity with your post is wonderful and that i may believe you"re a master for this issue. High caliber alongside your agree grant me to grab your present provide for keep altered by utilizing drawing closer blog entry. Much appreciated several alongside you ought to go on the pleasurable take care of business. Tax Investigation Specialists
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-06-18 01:13:12| IP 119.160.65.65

อีเมล์   รหัสผ่าน  

สามารถตอบแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น คลิกเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกได้ที่นี่


แสดงความคิดเห็น