ผู้โพส

0 จำนวน Like
5 จำนวน Point


EA ร่วมกับ 'กลุ่มช่วยกัน' มอบเครื่องกำจัดเชื้อโรค ให้ ม.สงขลานครินทร์

หมวด Hot Share | โพสเมื่อ 2020-06-12 เวลา 11:08:30
0       1       112      
Share
 

EA ร่วมกับ “กลุ่มช่วยกัน” มอบเครื่องกําจัดเชื้อโรคให้ม.สงขลานครินทร์ เพื่อกระจํายแก่ โรงพยําบําลทั่วภําคใต้ พร้อมชวนโหลดแอปฯ "หมอชนะ" ป้องกันกํารแพร่เชื้อโควิด-19 รอบใหม่

EA ร่วมกับ 'กลุ่มช่วยกัน' มอบเครื่องกำจัดเชื้อโรค ให้ ม.สงขลานครินทร์

สมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน) หรือ EA ร่วมกับ "กลุ่มช่วยกัน" ส่งมอบเครื่องกาจัดเชื้อโรคในระบบปรับอากาศ เครื่องกรองอากาศ และอุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรค เพื่อนำไปติดตั้งและใช้งานในโรงพยาบาลทั่วภาคใต้ เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่มารับบริการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) และคณะผู้บริหารเป็นผู้แทนรับมอบ โดย ม.อ. จะเป็นศูนย์กลางในการส่งมอบอุปกรณ์ และความช่วยเหลือไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วภาคใต้ทั้งหมด

บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ หรือ EA ผู้นาในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนทั้งโรงไฟฟ้าโซลาร์ และลม น้ามันไบโอ ดีเซล และได้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงด้วยการลงทุนในโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ยานยนต์ไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มผู้ก่อตั้ง “กลุ่มช่วยกัน” ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยร่วมมือกับสมาชิกและพันธมิตรจานวนมากที่มีเป้าหมายร่วมกัน ภายใต้เจตน์จานงว่า สมาชิกและพันธมิตร ของกลุ่มช่วยกันจะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศ ในรูปของกลุ่มอิสระ โดยไม่หวัง ผลประโยชน์ โดยโครงการของกลุ่ม EA และกลุ่มช่วยกันที่ผ่านมานั้นได้มีการส่งมอบมอบเครื่องกรองอากาศ เพื่อกาจัดเชื้อโรค อุปกร์ทางการแพทย์เพื่อป้องกันโควิด-19 มาแล้วหลากหลายโรงพยาบาล และเดินหน้า โครงการส่งอุปกรณ์กาจัดเชื้อโรคให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ

วานนี้ (6 มิถุนายน 2563) ณ อาคารศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน) และผู้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่มช่วยกันพร้อมด้วย คณะ เข้ามอบเครื่องกรองอากาศขนาดต่างๆ เครื่องฟอกอากาศ สเปรย์แอลกอฮอล์และน้ายาฆ่าเชื้ออีก จำนวนหนึ่ง มูลค่ารวมกว่า 3 ล้านบาท เพื่อกระจายให้แก่โรงพยาบาลทั่วภาคใต้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของ ม.อ. เป็นผู้แทนในการ รับมอบ

นายสมโภชน์ กล่าวว่า จากการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาตั้งแต่ต้นปี พบว่าแม้ว่า ภาครัฐจะมีมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และป้องกันออกมาหลากหลายรูปแบบ แต่ สถานการณ์ดังกล่าวก็ยังคงส่งผลกระทบโดยตรงต่อทั้งเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง รุนแรง และแพร่กระจาย ได้อย่างรวดเร็วมากจึงมคีวามมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเข้าร่วมช่วยเหลือคนไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19ซึ่งแม้ว่าจะ เริ่มมีการติดเชื้อรายใหม่ลดลง แต่องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่า COVID-19 จะยังคงอยู่ไปอีกระยะใหญ่ จึง จาเป็นต้องหาวิธีการเพื่อประคับประคองชีวิต เพื่อให้คนไทยสามารถดาเนินชีวิตต่อไปได้ภายใต้ข้อจากัดที่ยังไม่ มีวัคซีนและยาที่ใช้ได้ผล จึงร่วมมือกับพันธมิตรดาเนินโครงการช่วยเหลือต่างๆ ในชื่อ “กลุ่มช่วยกัน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวขอบคุณ โครงการดีๆ ของ “กลุ่มช่วยกัน” ซึ่งมีเจตจานงเดียวกัน คือการร่วมมือกันช่วยเหลือคนไทย ช่วยกันแก้ไข ปัญหาของประเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดีๆ และมีความยินดี ในการช่วยกระจายสิ่งของที่ได้รับ ส่งมอบไปยังบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลทั่วภาคใต้ โดยจะเร่งส่ง มอบไปยังโรงพยาบาลต่างๆทั่วภาคใต้ ตามความประสงค์ของ “กลุ่มช่วยกัน” โดยเร็วต่อไป

นอกจากนี้ทาง บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) ร่วมกับ "กลุ่มช่วยกัน" เชิญชวนให้ประชาชนดาวน์โหลด แอป "หมอชนะ" ในโทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้เป็นเครื่องประเมินความเสี่ยงของตัวเอง หรือเป็น eHealth Passport ผู้ใช้สามารถทราบความเสี่ยงของตนเองจากกิจกรรมและบุคคลที่ตนเองได้ใกล้ชิดในช่วง 14 วันที่ ผ่านมา ซึ่งมีจุดเด่นจากการนา Bluetooth มาทางานร่วมกับ GPS ทาให้สามารถติดตามได้ว่าผู้ใช้ได้เคยใกล้ชิด ผู้ป่วยหรือได้เดินทางไปยังสถานที่ที่มีความเสี่ยงและใกล้ชิดกับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในระยะรัศมี 5 เมตร จึงทาให้ สามารถคัดแยกผู้ที่เสี่ยงติดเชื้อในวงที่แคบลงได้ อีกทั้งประเมินความเสี่ยงของสถานที่ต่างๆ ได้ จึงช่วยควบคุม สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่กาลังจะเปิดเมืองและการ คืนการใช้ชีวิตของคนในสังคม “หมอชนะ” จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการลดโอกาสการเกิดการแพร่ระบาด รอบใหม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/884123

Please take out with full credits:

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/884123


TAGS

อีเมล์   รหัสผ่าน  

สามารถตอบแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น คลิกเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกได้ที่นี่


ความคิดเห็นที่ #1
+0


วันที่ 2020-06-12 12:22:35   
imot_1.gif imot_11.gif imot_12.gif imot_13.gif imot_14.gif imot_16.gif imot_2.gif imot_3.gif imot_10.gif imot_5.gif imot_6.gif imot_8.gif imot_15.gif imot_9.gif nine_01.gif imot_7.gif nine_03.gif imot_4.gif nine_16.gif nine_19.gif nine_30.gif nine_15.gif nine_13.gif nine_02.gif
Advertisement
BubbleTea
My Bubble Tea หวานน้อย รักร้อย 100% ดูย้อนหลังได้ที่ Viuคลิก!!!