ผู้โพส

0 จำนวน Like
1 จำนวน Point


โครงการอบรมครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

หมวด Hot Share | โพสเมื่อ 2020-03-30 เวลา 13:35:32
0       0       88      
Share
 

ข่าวสารการศึกษา

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.  ดร.มโน  ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2  เป็นประธานเปิดการอบรมครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา หลักสูตร “The 21 Century  English  Teachers  and  National  English  Framework” โดย. อาจารย์กุศยา  แสงเดช  วิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ มามอบองค์ความรู้แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 139 โรงเรียนในสังกัด จำนวน 155 คน เพื่อให้ครูที่เข้าร่วมอบรมมีการพัฒนา เข้าใจการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  เข้าใจกรอบการพัฒนาภาษาอังกฤษแบบเข้ม 3ระดับสู่สากล และรู้จักธรรมชาติวิชาของภาษาอังกฤษ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียน   การสอนและประเมินผลการเรียนรู้ ด้านภาษาอังกฤษ ณ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์  (สนิท  ชวนปัญโญ) สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-16.30น. ณ ห้องประชุมชบาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1  นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทาง Communicative Approach และ Active Learning อย่างเหมาะสมในบริบทของคนไทย (ขยายผลโครงการ Boot Camp)” ณ ห้องประชุมชบาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

สืบเนื่องจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทาง Communicative Approach และActive Learning อย่างเหมาะสมในบริบทของคนไทย (ขยายผลโครงการ Boot Camp)” เพื่อพัฒนาศักยภาพของการใช้ภาษาและการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ตามนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เน้นให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เร่งรัดพัฒนาให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้  ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของการอบรมคือ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานี เขต 1 จํานวน 136 คน โดยเข้ารับการขยายผลจากวิทยากร      ชาวไทย (TMT) ตามโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค   (Boot Camp) จำนวน 2 คน คือ 1. นายมะนาแซ มะเดหมะ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ ครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 1 และนายอัสมิน มูลา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด ครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 2

ด้านนายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 กล่าวว่ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทาง Communicative Approach และ Active Learning อย่างเหมาะสมในบริบทของคนไทย (ขยายผลโครงการ Boot Camp)” ในครั้งนี้

จากการกล่าวรายงาน ของนางสาวนิวาริน  จันทรุ่งโรจน์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ผู้รับผิดชอบโครงการ จะเห็นได้ว่า สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ได้เล็งเห็น ความสําคัญของการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาและการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้ครูสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ และปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้

Please take out with full credits:
TAGS

อีเมล์   รหัสผ่าน  

สามารถตอบแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น คลิกเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกได้ที่นี่


imot_1.gif imot_11.gif imot_12.gif imot_13.gif imot_14.gif imot_16.gif imot_2.gif imot_3.gif imot_10.gif imot_5.gif imot_6.gif imot_8.gif imot_15.gif imot_9.gif nine_01.gif imot_7.gif nine_03.gif imot_4.gif nine_16.gif nine_19.gif nine_30.gif nine_15.gif nine_13.gif nine_02.gif
Advertisement
BubbleTea
My Bubble Tea หวานน้อย รักร้อย 100% ดูย้อนหลังได้ที่ Viuคลิก!!!