ผู้โพส

0 จำนวน Like
9 จำนวน Point


เอดีบีลงทุนในโครงการหุ้นกู้เพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาพลังงานลม บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ฯ

หมวด Lifestyle | โพสเมื่อ 2019-10-25 เวลา 13:31:41
0       0       146      
Share
 

ธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ เอดีบี ลงทุนในหุ้นกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม (green bond) มูลค่า 3 พันล้านบาท หรือ 98.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งออกโดยบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ (Energy Absolute) จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ จะนำเงินจากการระดมทุนดังกล่าวไปลงทุนในโครงการระยะยาว ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมหนุมานในประเทศไทย ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้าสูงถึง 260 เมกะวัตต์ การลงทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพลังงานทดแทนและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมหนุมานในจังหวัดชัยภูมินับว่าเป็นฟาร์มกังหันลมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และคาดว่าจะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในแต่ละปีได้มากถึง 200,000 ตัน ภายในปี 2563

การออกหุ้นกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม มูลค่ารวมทั้งสิ้น 10 พันล้านบาท เป็นการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 2 ของบริษัทพลังงานในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก Climate Bond Standard และเป็นการออกหุ้นกู้เพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับการลงทุนในพลังงานลมเป็นครั้งแรกของประเทศไทยอีกด้วย การออกหุ้นกู้ดังกล่าวจะใช้เพื่อการลงทุนในโครงการใหม่ หรือโครงการที่ดำเนินการอยู่ และอาจเป็นการลงทุนบางส่วน หรือเป็นการลงทุนทั้งหมดของโครงการเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ 

การลงนามข้อตกลงซื้อขายหุ้นกู้เพื่อสิ่งแวดล้อมระหว่างนายคริสโตเฟอร์ ธีม รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการภาคเอกชน เอดีบี และ นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ฯ จะจัดขึ้นระหว่างการสัมมนา Capital Market Research Forum ในหัวข้อเรื่อง ‘การพัฒนาตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย’ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างเอดีบี และสถาบันวิจัยตลาดทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

“ประเทศไทยมีศักยภาพที่ดีสำหรับการส่งเสริมการลงทุนในตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากประเทศไทยมีแหล่งพลังงานทดแทนที่เหมาะสม” นายธีม กล่าวว่า “นอกจากนั้น การออกหุ้นกู้เพื่อสิ่งแวดล้อมของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ฯ ในครั้งนี้ จะสนับสนุนการวิวัฒนาการของตลาดพันธบัตร ในขณะเดียวกัน เป็นการส่งเสริมการไปถึงเป้าหมายพลังงานสะอาดโดยการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมให้เติบโตขึ้นภายใต้แผนพัฒนาพลังงานของประเทศไทย”

“การออกหุ้นกู้เพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้จะทำให้บริษัทของเราสามารถลดต้นทุนทางการเงินและยังแสดงความมุ่งมั่นของเราเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในมิติด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม” กล่าวโดยนายอมร ทรัพย์ทวีกุล 

" หลังจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมหนุมาน ซึ่งมีกำลังไฟฟ้า 260 เมกะวัตต์ ประสบความสำเร็จ เราได้ก้าวต่อไปอีกขั้นในการเป็นธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มมากขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาสิทธิบัตรและนวัตกรรมในการผลิตพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เช่น ระบบการเก็บกักพลังงาน ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยมอร์เตอร์ไฟฟ้า (electric vehicles) สถานีอัดมอร์เตอร์ไฟฟ้า เรือข้ามฟากที่ขับเคลื่อนด้วยมอร์เตอร์ไฟฟ้า นอกจากนั้น บริษัทฯ กำลังเตรียมเปิดตัวแพลตฟอร์มการค้าขายพลังงาน ซึ่งเป็นผลจากการศึกษา และการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีของเราเอง”

ประเทศไทยคาดว่าจะมีการผลิตพลังงานทดแทนมากถึงร้อยละ 15 - 20 ของการผลิตพลังงานรวมทั้งหมด ภายในปี 2579 จากที่ปัจจุบันสามารถผลิตได้เพียงร้อยละ 10 เท่านั้น ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมหนุมานในจังหวัดชัยภูมินับว่าเป็นฟาร์มกังหันลมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และคาดว่าจะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในแต่ละปีได้มากถึง 200,000 ตัน ภายในปี 2563 

แผนงานของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ฯ สอดคล้องกับแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมและเป้าหมายการอนุรักษ์สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย นอกจากนั้น ยังสอดคล้องกับ ADB’s Strategy 2030 ที่ตั้งเป้าว่าร้อยละ 75 ของโครงการที่เอดีบีสนับสนุน จะเป็นการช่วยบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและช่วยในการปรับตัวเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยเอดีบีตั้งเป้าจะสนับสนุนโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมให้ได้ถึง 80 พันล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2562-2573 อีกด้วย 

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี 2549 และเป็นหนึ่งในที่บริษัทพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 4 แห่ง และโรงไฟฟ้าพลังงานลมอีก 2 แห่ง ที่มีกำลังการผลิตสูงถึง 664 เมกะวัตต์ 

Climate Bond Standard เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศโดยอ้างอิงสมมติฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับใช้ในการประเมินการลงทุนในตราสารหนี้ โดยมีผู้ออกตราสารหนี้ รัฐบาล นักลงทุน เป็นผู้ใช้มาตรฐานดังกล่าวเพื่อช่วยแก้ปัญหาลดโลกร้อน

เอดีบีมุ่งมั่นในการพัฒนาภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกให้เจริญรุ่งเรือง มีการพัฒนาอย่างทั่วถึง พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และมีความยั่งยืน ในขณะเดียวกัน เอดีบียังคงพยายามในการขจัดปัญหาความยากจนต่อไป โดยในปี 2561 เอดีบี ได้ให้เงินกู้และเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าจำนวน 21.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ เอดีบีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2509 มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 68 ประเทศ โดย 49 ประเทศ มาจากประเทศในภูมิภาค

 

Please take out with full credits:

https://bit.ly/31o63Ci


TAGS

อีเมล์   รหัสผ่าน  

สามารถตอบแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น คลิกเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกได้ที่นี่


imot_1.gif imot_11.gif imot_12.gif imot_13.gif imot_14.gif imot_16.gif imot_2.gif imot_3.gif imot_10.gif imot_5.gif imot_6.gif imot_8.gif imot_15.gif imot_9.gif nine_01.gif imot_7.gif nine_03.gif imot_4.gif nine_16.gif nine_19.gif nine_30.gif nine_15.gif nine_13.gif nine_02.gif
Advertisement