ผู้โพส

0 จำนวน Like
28 จำนวน Point


สัมปทาน ดิวตี้ฟรีดอนเมือง คาดมีเอกชน 5 ราย CPN อาจหมดสิทธิ์เข้าร่วม ขาดคุณสมบัติ

หมวด Hot Share | โพสเมื่อ 2019-10-20 เวลา 20:37:09
0       3       235      
Share
 

ทอท. เปิดประมูลสัมปทาน “ดิวตี้ฟรีดอนเมือง” รอบใหม่ อายุสัญญา 10 ปี 6 เดือน กำหนดยื่นซอง 11 ธ.ค. นี้ คาดมีผู้ท้าชิง 5 ราย ใกล้เคียงกับสุวรรณภูมิ แต่อาจจะไม่มี เซ็นทรัลพัฒนา เพราะขาดคุณสมบัติ ทีนี้ต้องมาดูกันเลยว่า เซ็นทรัลเองจะมาไม้ไหนอีกที่จะเข้าร่วมประมูลสัมปทานดิวตี้ฟรี หรือจะเล่นเวทมนตร์ฉบับนายทุน เปิดห้างใหญ่เทียบสนามบินอีก เพราะเป็นทุนใหญ่คับประเทศอยู่แล้วจะกลัวใคร

โดย ทอท. จะเปิดให้ผู้สนใจซื้อเอกสารการยื่นข้อเสนอ (TOR) ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม-วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ก่อนจะเปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติจะต้องนำเสนอผลงาน (Presentation) ข้อเสนอด้านเทคนิค ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 และวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม คณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท.

ห้ามมีคดีฟ้องร้อง

สำหรับผู้มีสิทธิ์ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นนิติบุคคลไทยรายเดียว หรือนิติบุคลหลายรายรวมกลุ่มกัน โดยมีผู้รับผิดชอบหลัก (Lead Firm) เป็นนิติบุคคลไทย ส่วนทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาทถ้วน

ขณะเดียวผู้ยื่นข้อเสนอหรือสมาชิกในกลุ่มต้องไม่เป็นผู้ถูก ทอท. บอกเลิกสัญญา หรือมีหนี้สินค้างชำระ หรือไม่เป็นผู้ที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ชำระหนี้และยังคงค้างชำระหนี้ดังกล่าวอยู่ในวันยื่นข้อเสนอการดำเนินงาน “หรือต้องไม่เป็นผู้ที่มีข้อพิพาทในประเด็นของสัญญาหรือข้อกฎหมายกับ ทอท. ที่ถึงขั้นฟ้องร้องในกระบวนการศาลหรืออนุญาโตตุลากร ในขณะที่ยื่นข้อเสนอการดำเนินงาน”

นอกจากนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านหนึ่งดังต่อไปนี้

3.1 มีประสบการณ์ในการบริหารห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าในประเทศไทย ซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน มีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร อย่างต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และยังคงเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน หรือ

3.2 มีประสบการณ์ในการบริหารดิวตี้ฟรีในประเทศไทย หรือต่างประเทศ ซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน มีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร อย่างต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 5 ปี

ทั้งนี้ ทอท. จะพิจารณาคุณสมบัติดังกล่าว จากเอกสารรับรองประสบการณ์และผลงานของนิติบุคคลหรือกิจการร่วมค้าหรือกิจการร่วมลงทุน โดยผลงานของผู้ที่เข้าร่วมในกิจการร่วมค้าหรือกิจการร่วมลงทุนสามารถนำมาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าหรือกิจการร่วมลงทุนได้ ยกเว้นประสบการณ์และผลงานของบุคคลธรรมไม่สามารถนำมาเป็นประสบการณ์และผลงานในการพิจารณาคัดเลือกได้ โดยผู้ยื่นข้อเสนอการดำเนินงานไม่สามารถรับรองผลงานหรือประสบการณ์ของตัวเองได้

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย หรือหากเป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ก็ต้องมีหนังสือแสดงการสละสิทธิ์และความคุ้มกันดังกล่าว นอกจากนี้ “ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นรายเดียวกับผู้ซื้อทีโออาร์” หรือในกรณีที่มีการยื่นข้อเสนอการดำเนินงานในนามกิจการร่วมค้าหรือกินการร่วมลงทุน ผู้ยื่นข้อเสนอการดำเนินงานนั้นต้องเป็นหนึ่งในสมาชิกในกิจการร่วมค้าหรือกิจการร่วมลงทุนดังกล่าว และต้องแจ้งให้ ทอท. ทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือก่อนวันยื่นข้อเสนอไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ

“CPN” หมดสิทธิ์

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ เปิดเผยว่า ทอท. ประเมินว่าผู้เข้าประมูลดิวตี้ฟรีสนามบินดอนเมือง น่าจะมีจำนวนใกล้เคียงกับการประมูลดิวตี้ฟรีในสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อต้นปี 2562 ที่มีเอกชนสนใจจำนวน 5 ราย

เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามว่า จากกรณีที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN มีข้อพิพาทกับ ทอท. เรื่องโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ และอยู่ระหว่างการฟ้องร้องในชั้นศาล จะส่งผลกระทบต่อ CPN ในการประมูลดิวตี้ฟรีในสนามบินดอนเมืองหรือไม่

นายนิตินัยกล่าวว่า ในกรณีนี้ CPN จะไม่สามารถเข้าร่วมประมูลได้ เพราะไม่เข้าตามเกณฑ์มาตรฐานของ ทอท. เนื่องจาก TOR กำหนดว่าผู้เข้าประมูลต้องไม่เป็นผู้ที่มีข้อพิพาทในประเด็นของสัญญาหรือข้อกฎหมายกับ ทอท. ที่ถึงขั้นฟ้องร้องในกระบวนการศาลหรืออนุญาโตตุลากร ในขณะที่ยื่นข้อเสนอการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ยืนยันว่า ทอท. ไม่ได้เป็นการสกัดกั้น CPN เพราะ ทอท. ใช้เกณฑ์ดังกล่าวมานานแล้วและคู่ค้าอื่นๆ ก็ต้องใช้มาตรฐานนี้เช่นเดียวกัน โดยประเด็นดังกล่าวอยู่ในข้อบังคับการให้สิทธิ์ประกอบกิจการพาณิชย์ของ ทอท. ที่เขียนไว้ตั้งแต่ 10 กว่าปีก่อน

เมื่อสอบถามต่อว่า ถ้าหากเครือเซ็นทรัลจะส่งบริษัทอื่นๆ ในเครือ เช่น บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด เข้าร่วมประมูลดิวตี้ฟรีในสนามบินดอนเมืองได้หรือไม่ นายนิตินัยกล่าวว่า ถ้าการยื่นข้อเสนอเป็นไปตามเกณฑ์และผ่านคุณสมบัติ ก็สามารดำเนินการได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อต้นปี 2562 ทอท. ได้เปิดประมูลดิวตี้ฟรีในสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งมีผู้ซื้อทีโออาร์ 5 ราย รวมถึงบริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด, เปิดประมูลพื้นที่เชิงพาณิชย์ในสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งมีผู้ซื้อทีโออาร์ 4 ราย รวมถึง CPN และเปิดประมูลดิวตี้ฟรีในสนามบินภูมิภาคซึ่งมีผู้ซื้อทีโออาร์จำนวน 5 ราย รวมถึงบริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

อย่างไรก็ตาม เครือเซ็นทรัลไม่ได้ยื่นข้อเสนอในการประมูลดิวตี้สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินภูมิภาค เพียงแต่ส่งเจ้าหน้าที่มาสังเกตการณ์ในวันยื่นซองเท่านั้น ส่วน CPN ได้ยื่นข้อเสนอในการประมูลพื้นที่เชิงพาณิชย์ในสนามบินสุวรรณภูมิ แต่ไม่ได้รับการคัดเลือก

รอบนี้ต้องคอยตามกันให้ดีว่าแต่ละรายจะให้ผลประโยชน์กับ ทอท. กันแค่ไหน เพราะ ผลประโยชน์ที่ ทอท.เองจะได้รับ ก็คือผลประโยขน์ของชาติเหมือนกัน

ขอบคุณ Bangkok Insight
https://www.thebangkokinsight.com/224532/

Please take out with full credits:
TAGS

อีเมล์   รหัสผ่าน  

สามารถตอบแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น คลิกเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกได้ที่นี่


ความคิดเห็นที่ #3
+0

ว้าวว สุดยอดไปเลยครับ

วันที่ 2019-10-30 13:55:42   
ความคิดเห็นที่ #2
+0

Great post.Really looking forward to read more. Keep writing. Search your twitter DMs, mentions, likes and favorites, and timelines Twitter search.

วันที่ 2019-10-22 10:19:01   
ความคิดเห็นที่ #1
+0

หูยย เซ็นทรัลขาดคุณสมบัติ น่าลุ้นๆ

วันที่ 2019-10-20 21:41:20   
imot_1.gif imot_11.gif imot_12.gif imot_13.gif imot_14.gif imot_16.gif imot_2.gif imot_3.gif imot_10.gif imot_5.gif imot_6.gif imot_8.gif imot_15.gif imot_9.gif nine_01.gif imot_7.gif nine_03.gif imot_4.gif nine_16.gif nine_19.gif nine_30.gif nine_15.gif nine_13.gif nine_02.gif
Advertisement