ภาพสมัยเรียนของ อูโดฮวาน (Woo Do Hwan) ทำให้ทุกคนได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของเขา
Advertisement